Piotr Bożałkiński

Radca Prawny

www.bozalkinski.pl

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

ul. gen. Józefa Hallera 26
43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 810 03 00
tel.kom. 728 849 268

radca.prawny@bozalkinski.pl
www.bozalkinski.pl

Profesjonalna pomoc prawna w zakresie:

PRAWA CYWILNEGO

 • udzielanie porad prawnych
 • reprezentacja przed sądami i organami egzekucyjnymi
  w sprawach dotyczących :
  • odszkodowań i zadośćuczynień
  • zapłaty należności wynikających z umów
  • wykonania świadczeń niepieniężnych
  • ubezpieczeń
  • ochrony dóbr osobistych
  • zniesienia współwłasności
  • ustanowienia, zmiany i zniesienia służebności
  • uzgodnienia treści księgi wieczystej
  • stwierdzenia nabycia spadku i działu spadku
  • zachowku
  • zaskarżania uchwał spółdzielni i wspólnot
   mieszkaniowych
  • eksmisji
 • przygotowanie i opiniowanie projektów umów
 • przygotowywanie projektów pism procesowych
 • sporządzanie wezwań do zapłaty

PRAWA GOSPODARCZEGO

 • udzielanie porad prawnych
 • stała obsługa prawna przedsiębiorców
 • sporządzanie opinii prawnych
 • reprezentacja przed sądami i organami egzekucyjnymi
  w sprawach dotyczących :
  • odszkodowań
  • ubezpieczeń
  • zapłaty należności wynikających z umów
  • prawa autorskiego
  • prawa własności przemysłowej
  • prawa prasowego
  • czynów nieuczciwej konkurencji
  • przewozu osób i towarów
  • usług turystycznych
  • usług informatycznych
 • rejestracja spółek prawa handlowego
 • przygotowanie i opiniowanie projektów umów
 • przygotowywanie projektów pism procesowych
 • sporządzanie wezwań do zapłaty

PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO

 • udzielanie porad prawnych
 • reprezentacja przed sądami i organami egzekucyjnymi
  w sprawach dotyczących :
  • rozwodu i separacji
  • alimentów
  • władzy rodzicielskiej
  • ubezwłasnowolnienia
  • opieki i kurateli
  • podziału majątku wspólnego
 • przygotowywanie projektów pism procesowych
 • sporządzanie wezwań do zapłaty

PRAWA PRACY

 • udzielanie porad prawnych
 • reprezentacja przed sądami i organami egzekucyjnymi
  w sprawach dotyczących :
  • uznanie wypowiedzenia umowy o pracę
   za bezskutecznie i przywrócenia do pracy
  • odszkodowania za nieuzasadnione lub niezgodne
   z prawem wypowiedzenie umowy o pracę
  • odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
  • zapłaty wynagrodzenia, w tym za godziny
   nadliczbowe
  • ustalenia istnienie stosunku pracy
  • mobbingu i dyskryminacji
 • przygotowywanie projektów pism procesowych
 • sporządzanie wezwań do zapłaty

PRAWA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 • udzielanie porad prawnych
 • reprezentacja przed sądami i organami egzekucyjnymi
  w sprawach dotyczących :
  • rent i emerytur
  • odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy
  • zasiłków
 • przygotowywanie projektów pism procesowych

PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie wniosków o udzielenie pozwolenia,
  zezwolenia lub wydanie innych decyzji
  administracyjnych
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych
 • zaskarżanie decyzji administracyjnych do sądu
  administracyjnego
 • reprezentacja w postępowaniu przed organami
  administracji oraz sądami administracyjnymi

PRAWA KARNEGO

 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa
 • obrona w sprawach o wykroczenia
 • reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu
  przygotowawczym i sądowym